WYPOŻYCZALNIA PERKUSJI

Drum School oferuje wypożyczenie zestawu perkusyjnego na koncert, festiwal, do teledysku lub na sesję nagraniową. Wszystkie nasze zestawy są w idealnym stanie. Są gotowe do gry (są nastrojone), a w razie potrzeby wypożyczamystroik do perkusji. Bębny wypożyczamy w futerałach Hardcase. Cena za zestaw dotyczy shell set, czyli centrali i tomów. Jeśli jesteś zainteresowany wypożyczeniem talerzy, werbla i osprzętu – odezwij się. Podane w ofercie kwoty za wynajem, są cenami netto.

Nasze propozycje:

Pearl Crystal Beat

Rozmiary: 10, 12, 16, 22

Materiał: akryl

Wykończenie: przeźroczyste

Kolor: ultra clear

Cena za dobę: 800 zl

ZOBACZ ZDJĘCIA

Pearl Masters MMX

Rozmiary: 10,12,14,22

Drewno: klon

Wykończenie: lakier

Kolor: Gold Sparkle (złoty brokat)

Cena za dobę: 500 zł

ZOBACZ ZDJĘCIA

Yamaha Stage Custom

Rozmiary: 10,12,14,20

Drewno: brzoza

Wykończenie: lakier

Kolor: naturale drewno

Cena za dobę: 300 zł

ZOBACZ ZDJĘCIA

Tama Silverstar Metro-Jam

Rozmiary: 10, 13, 16

Drewno: brzoza

Wykończenie: lakier

Kolor: Antique Brown Birch (naturalne słoje drewna)

Cena za dobę: 300 zł

ZOBACZ ZDJĘCIA

Szpaderski

Rozmiary: 10, 12, 14, 24

Drewno:

Wykończenie: okleina

Kolor: burgunt

Cena za dobę: 150 zł

Cena za miesiąc wypożyczenia: 350 zł

Yamaha Stage Custom Advantage

Rozmiary: 10, 12, 14, 22

Drewno: brzoza

Wykończenie: lakier (naturalne słoje drewna)

Kolor: naturalny z czarnymi ligami

Cena za dobę: 300 zl

ZOBACZ ZDJĘCIA

Tama Imperialstar

Rozmiary: 10, 12, 14, 14, 22

Drewno: topola

Wykończenie: okleina

Kolor: czarny

Cena za dobę: 300 zł

ZOBACZ ZDJĘCIA

Tama Imperialstar

Rozmiary: 10, 12, 14, 14, 22

Drewno: topola

Wykończenie: okleina

Kolor: zebrawood

Cena za dobę: 300 zł

ZOBACZ ZDJĘCIA

Yamaha DTX (niedostępny)

ZOBACZ ZDJĘCIA

NATAL (niedostępny)

ZOBACZ ZDJĘCIA

Yamaha Stage Custom – Raven Black

Rozmiary: 10, 12, 16, 14, 22

Drewno: brzoza

Wykończenie: lakier

Kolor: Raven Black

Cena za dobę: 300 zł

ZOBACZ ZDJĘCIA

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Perkusyjnego Drum School

Rozdział I Postanowienia ogólne

1. Wypożyczalnia Sprzętu Perkusyjnego Drum School, zwana dalej „Wypożyczalnią”funkcjonuje w ramach działalności gospodarczej Drum School Marcin Lewicki z siedzibą w Łodzi przy ulicy Żeligowskiego 8/10.2. Wypożyczalnia wykonuje działalność m.in. poprzez odpłatne udostępnianie osobom fizycznym i przedsiębiorcom sprzętu perkusyjnego.

Rozdział II Definicje

1. Klient – każdy podmiot (osoba fizyczna bądź przedsiębiorca) zawierający umowęwypożyczenia/najmu Sprzętu w Wypożyczalni2. Sprzęt – dostępna w Wypożyczalni rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy najmu między Drum Schooll (zwanego też na potrzeby niniejszego Regulaminu Wypożyczalnią) a Klientem i stanowiąca własność Wypożyczalni3. Regulamin – niniejszy dokument4. Umowa – umowa najmu/wypożyczenia zawarta miedzy Wypożyczalnią a Klientem

Rozdział III Zasady wypożyczenia sprzętu

1. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby fizyczne i przedsiębiorcy

2. Osoba zainteresowana wypożyczeniem Sprzętu może zapoznać się z jego specyfikacją oraz ceną za wypożyczenie w siedzibie Wypożyczalni oraz na stronie www.drumschool.pl

3. Wypożyczenie sprzętu odbywa się odpłatnie na podstawie umowy najmu/wypożyczenia zawartej pomiędzy Wypożyczalnią a Klientem biorącym sprzęt do wypożyczenia, która określa szczegółowewarunki wypożyczenia sprzętu. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy. Zawarcie umowy oznacza akceptację jego postanowień

4. Wypożyczalnia może odmówić wypożyczenia sprzętu, w szczególności w przypadku, gdy:

a) Klient korzystał wcześniej z Wypożyczalni i zwrócił sprzęt uszkodzony, zniszczony lub go zagubił;

b) Klient nie zwrócił sprzętu w wyznaczonym terminie i nie poinformował o przedłużeniu umowy w terminie określonym w umowie;

c) Klient nie uregulował należności lub uregulował ją będąc w opóźnieniu więcej niż 7 dni;

d) Braku Sprzętu

5. Wydanie sprzętu następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy wypożyczenia. Wydanie może nastąpić w siedzibie Wypożyczalni lub poprzez dostarczenie do miejsca wskazanego przez Klienta w umowie na terenie kraju. Koszty transportu (dostawy) pokrywa Klient w wysokości wskazanej w umowie. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Sprzętu przechodzi na Klienta w chwili wydania Sprzętu pierwszemu przewoźnikowi

6. Sprzęt może być użyczony maksymalnie na okres jednego miesiąca

7. Wypożyczający, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym punkcie może zwrócić przedmiot wypożyczenia w terminie krótszym niż wynikający z umowy, z tym że zobowiązany jest do zapłaty pełnej ustalonej kwoty za rozpoczęty okres rozliczeniowy.

8. W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z użyczonego sprzętu wskazanego w umowie Wypożyczający zawiadamia Wypożyczalnię o przedłużeniu okresu wypożyczenia najpóźniej 3 dni przed upływem terminu umowy przynajmniej w formie e-maila. W przypadku braku informacji o terminie zwrotu i braku zwrotu w terminie, po zakończeniu okresu trwania umowy umowa ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejny okres rozliczeniowy oraz zostają naliczone opłaty określone w umowie za kolejny okres rozliczeniowy

9. Wypożyczalnia może odebrać sprzęt w każdym czasie po uzyskaniu informacji o korzystaniu ze sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, grożący trwałym lub kosztownym w naprawie uszkodzeniem. Koszty odebrania w takim przypadku obciążają Klienta.10. W przypadku nie dokonania zwrotu sprzętu po zakończeniu umowy lub/i uniemożliwieniu jego odbioru, sposób postępowania jest identyczny jak w przypadku, gdy sprzęt został zagubiony lub trwale uszkodzony, zniszczony przez Klienta lub osoby trzecie w czasie kiedy Sprzęt był u Klienta.

11. Zmiana najemcy sprzętu może nastąpić tylko za zgodą Wypożyczalni poprzez zawarcie nowej umowy.

Rozdział III Zasady odpowiedzialności Klienta za wypożyczony sprzęt

1. Po zakończeniu najmu Klient obowiązany jest zwrócić Sprzęt do Wypożyczalni w stanie niepogorszonym

2. Klient zobowiązany jest korzystać ze sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi, wskazówkami Wypożyczalni, właściwościami sprzętu oraz przeznaczeniem

3. Klient odpowiada za wypożyczony sprzęt w granicach odpowiedzialności za szkodę na zasadach ogólnych

4. W razie zagubienia sprzętu, uszkodzenia lub zniszczenia w okresie najmu Klient zobowiązany jest do zapłaty kosztów naprawy lub równowartości sprzętu w ciągu 7 dni od doręczenia noty obciążeniowej lub/i wezwania do zapłaty, pod rygorem dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym

5. Wypożyczalni przysługuje prawo sprawdzania danych przedstawionych przez Klienta oraz kontroli sposobu użytkowania sprzętu. W przypadku stwierdzenia, że sprzęt jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, właściwościami Sprzętu lub instrukcją obsługi, w sposób zagrażający utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Sprzętu bądź też w razie powierzenia Sprzętu osobie trzeciej bez zgody Wypożyczalni, Wypożyczalnia może rozwiązać umowę za pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i zażądać natychmiastowego zwrotu sprzętu

6. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania

Rozdział IV Ochrona Danych Osobowych

Ochrona danych Klientów jest priorytetem Wypożyczalni. Celem zawarcia i wykonania umowy, Drum School jako Administrator Danych Osobowych dokonuje ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych znajdują się w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie drumschool.pl oraz w siedzibie. Klient przed zawarciem umowy zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną co poświadcza w umowie.

Rozdział V Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych odpowiednich ustaw

2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności dotyczącymi praw konsumentów

3. Wypożyczalnia może dokonać zmian Regulaminu

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Wypożyczalnia umieszcza zmieniony Regulamin na stronie www wskazując datę wejścia w życie zmienionego Regulaminu

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie oraz w wersji elektronicznej umożliwiającej dokonanie wydruku na stronie internetowej Wypożyczalni.